Profession

Pelajari daftar vocab tentang profesi (Profession /prəˈfeʃ. ə n/) berikut ini:

 1. Fireman/Fire fighter /ˈfaɪə.mən/ ˈfaɪəˌfaɪ.tə r / – pemadam kebakaran
 2. Fisherman /ˈfɪʃ.ə.mən/ – nelayan
 3. Architect /ˈɑː.kɪ.tekt/ – arsitek
 4. Cleaner /ˈkliː.nə r /- tukang bersih-bersih.
 5. Dentist /ˈden.tɪst/ – dokter gigi
 6. Nurse /nɜːs/ – perawat
 7. Optician /ɒpˈtɪʃ. ə n/ – dokter mata
 8. Pharmacist /ˈfɑː.mə.sɪst/ – ahli obat / apoteker.
 9. Designer /dɪˈzaɪ.nə r / – Disainer.
 10. Dustman/Refuse collector /ˈdʌs t  .mən/ rɪˈfjuːz kəˈtə r/ – tukang sampah.
 11. Judge /dʒʌdʒ/ – Hakim
 12. Lawyer /ˈlɔɪ.ə r / – Pengacara
 13. Lecturer /lekˈtʃ ə r.ə r / – Dosen
 14. Hairdresser /ˈheəˌdresə r / – Penata Rambut
 15. Author /ˈɔː.θə r / – Pengarang
 16. Tailor /ˈteɪ.lə r / – Penjahit
 17. Lifeguard /ˈlaɪf gɑːd/ – pengawal renang.
 18. Mechanic /məˈkæn.ɪk/- Mekanik.
 19. Plumber /ˈplʌmə r/ – tukang ledeng/pipa.
 20. Postman /ˈpəʊs t  .mən/ – tukang pos (pengantar surat pos).
 21. Soldier /ˈsəʊldʒə r / – Tentara.
 22. Travel agent /ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt/- Agen perjalanan.
 23. Waiter/Waitress /ˈweɪ.tə r / ˈweɪ.trəs/ – pelayan.
 24. Gardener /ˈgɑː.d ə nə r / – Tukang kebun.
 25. Journalist /ˈdʒɜː.nə.lɪst/ – Jurnalis.
 26. Carpenter /ˈkɑː.pɪntə r / – tukang kayu.
 27. Chef/Cook /ʃef /kʊk/ – Koki
 28. Electrician /ˌɪlekˈtrɪʃ. ə n/ – Tukang listrik
 29. Farmer /ˈfɑː.mə r / – Petani

Pelajari juga:

2 thoughts on “Profession

 1. Awesome. thank U

  1. You are welcome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.