(°ჲ°) Daftar Arti Web Bahasa Inggris [Contoh Kalimat & Sejarah]

arti web

Banyak yang bertanya, apa arti web dalam dunia internet? Kebanyakan orang mengartikannya dengan “website”. Namun jika telusuri, kata ini memiliki varian arti dalam bahasa Inggris. Ia bisa juga bermakna jaring, selaput kaki, dan lain-lain.

Ingat, perbedaan makna ini terjadi akibat perbedan konteks penggunaan pada kata web itu sendiri. oleh karenanya, jika anda ingin memahami artinya secara utuh, maka amati semua contoh kalimat yang saya cantumkan di artikel ini.

Read More

Arti Web

Sekarang saatnya anda berfikir bahwa web bukan sekedar situs, ada makna-makna layn yang terkandung dalam kata ini.

Berdasarkan kelas kata, artinya adalah sebagai berikut:

Kata benda:

 1. Jaringan
 2. Sarang laba-laba
 3. selaput diantara jari-jari kaki (bebek)
 4. situs
 5. website
 6. kain
 7. pita
 8. jaring-jaring

Kata kerja:

 • Menganyam / membuat jaring
 • Membuat situs

Kata serupa:

 • webbed : selaput jari kaki itik/kelelawar
 • webbing : anyaman, pita (tenunan) yang kuat dan lebar.
 • website : situs

Frase:

 • web address : alamat situs
 • web-footed : memiliki selaput di antara jemari kaki
 • weblog : situs yang berisi tentang informasi (kesehatan, tips, dll), seperti situs Fabelia yang anda baca saat ini.

Sebagai informasi pendukung, amati apa arti frase bahasa inggris, berikut contoh dan jenis-jenisnya dalam artikel Fabelia yang lain.

Contoh Kalimat

Agar anda memahami bagaimana arti web sesuai dengan konteks, amati daftar contoh kalimat di bawah.

Jaringan

 • He found himself caught up in a web of bureaucracy. (Dia terperangkap dalam jaringan birokrasi)

Sarang / jaring laba-laba

 • We found a spider’s web on the tall tree stems. (Kita menemukan jaring laba-laba di batang-batang pohon yang tinggi.)
 • We saw a the spider’s web in the window. (Kita melihat sarang laba-laba di jendela.)

Selaput jari

 • Ducks have webbed toes to swim. (Bebek memiliki selaput jari kaki untuk berenang)

Website

 • Can i use your  computer to access the web. (Dapatkah aku menggunakan komputer mu untuk mengakses situsnya?)
 • I spent the afternoon surfing the Web. (Aku menghabiskan waktu sore menjelajahi website)
 • Some of these new cars are already appearing on the Web. (Beberapa mobil baru ini telah tapil di website.)
 •  Now everything is on the Web, just search what you need via google. (Sekarang segalanya ada di website, carilah apa yang anda perlukan menggunakan google.)

Pastikan anda tidak berhenti pada materi ini, baca juga informasi  tentang arti work yang telah saya paparkan sebelumnya.

Sejarah Web

Sejarah web bermula dari penemuan Tim Berners-Lee. Ia adalah ilmuwan komputer Inggris. Lahir di London. Dan orang tuanya adalah ilmuwan komputer, bekerja di salah satu perusahaan komputer.

Setelah lulus dari Universitas Oxford, Berners-Lee menjadi insinyur perangkat lunak di “CERN“, Swiss. 

Para ilmuwan datang dari seluruh dunia untuk menggunakan akseleratornya, tetapi Tim memperhatikan masalah mereka dalam berbagi informasi.

Tim melihat cara untuk memecahkan masalah ini – dan dia menciptakan aplikasi yang lebih luas.

Setelah itu, jutaan komputer dihubungkan melalui internet, dan berkembang cepat.  Berners-Lee menyadari bahwa mereka dapat berbagi informasi dengan memanfaatkan teknologi yang disebut hypertext.

Pada bulan Maret 1989, Tim menjabarkan visinya tentang web dalam dokumen ” Information Management: A Proposal”. 

Percaya atau tidak, proposal Tim tidak segera diterima. Web tidak pernah menjadi proyek resmi CERN, tetapi Tim masih diberi waktu untuk mengerjakannya pada bulan September 1990.

Dia mulai bekerja menggunakan komputer “NeXT”, salah satu produk awal Steve Jobs.

Pada Oktober 1990, Tim telah membuat tiga teknologi mendasar yang tetap menjadi fondasi web saat ini:

 • HTML: Bahasa Markup HyperText. Markup bahasa (pemformatan) untuk web.
 • URI (Uniform Resource Identifier) : Pengidentifikasi “alamat” yang unik dan digunakan untuk mendapatkan setiap sumber daya di web. Saat ini biasa disebut URL.
 • HTTP: Protokol Transfer Hiperteks.

Tim juga menulis editor / browser halaman web pertama (“WorldWideWeb.app”) dan server web pertama (“httpd”). 

Pada akhir tahun 1990, halaman web pertama disajikan di internet terbuka, dan pada tahun 1991, orang-orang di luar CERN diundang untuk bergabung dengan komunitas web baru ini.

Saat web mulai tumbuh, Tim menyadari bahwa potensi sebenarnya hanya akan dilepaskan jika ada orang, di mana saja dapat menggunakan tanpa membayar biaya / harus meminta izin.

Jadi, Tim dan yang lainnya menyetujui untuk CERN akan menyetujui untuk membuat kode yang bebas royalti, selamanya. 

Keputusan ini diumumkan pada April 1993. Pada tahun 2003, perusahaan mengembangkan standar web baru yang didukung pada Kebijakan Bebas Royalti untuk pekerjaan mereka. 

Tim pindah dari CERN ke Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1994 untuk mendirikan World Wide Web Consortium (W3C), sebuah komunitas internasional yang ditujukan untuk mengembangkan standar web terbuka . Dia tetap menjadi Direktur W3C hingga kini.

Pada 2009, Tim membentuk World Wide Web Foundation. Yayasan untuk memajukan Web guna membangun masyarakat yang adil, menghubungkan semua orang, bersuara, dan berpartisipasi.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *